डाउनलोड

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति डकुमेन्ट
1 अनुसुची - सूचीमा दर्ता 2022-05-10 सूचना
1.1 Treatment Notice 2022-05-10 सूचना
2 सुचना वाटर ट्रीट्मेन्ट प्लान्ट 2022-05-10 सूचना
3 स्पष्टिकरण पेश गर्ने बारे -बंन्शिका निर्माण सेवा 2022-04-21 सूचना
4 छोटो सूची सूचना 2022-01-02 सूचना
5 कार्य विवरण (JD) 2022-01-02 सूचना
5.1 PIP_Completion Report final 2022-01-02 सूचना
6 घर भाडामा लिने सम्बन्धी सुचना 2021-12-27 सूचना
7 खानेपानी आयोजनाबाट सामाजिक–राजनीतिक भूमिकासम्मको यात्राक्रम 2021-10-25 सफलताको कथा
8 शिलबन्दी दरभाउ कोटेसन आव्हान 2021-05-11 सूचना
9 OHT प्रगति स्थिति (ब्याच - X) २१ मार्च २०२१ 2021-03-23 सूचना
10 ग्राभिटि फ्लो आपूर्ति योजनाहरूको कार्य प्रगति स्थिति 2021-03-21 सूचना