डाउनलोड

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति डकुमेन्ट
1 गुनासो निदान संयन्त्र 2019-11-20 नीति र निर्देशिका
2 जीविका कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका :२०७५ 2019-09-01 नीति र निर्देशिका
3 जागरण कार्यक्रम : २०७५ 2019-08-21 नीति र निर्देशिका
4 वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६ 2019-08-11 News Letter
5 वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६ 2019-08-09 वार्षिक प्रतिवेदन
6 सूचना 2019-06-10 सूचना
7 सामुदायिक स्कोर कार्ड तालिका 2019-04-23 सूचना
8 सामुदायिक स्कोरकार्डका सूचकहरु निर्माण/कार्यान्वयन चरण 2019-04-23 सूचना
9 शिलबन्दि दरभाउपत्रको नमुना फारम 2019-04-15 सूचना