डाउनलोड

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति डकुमेन्ट
1 शिलबन्दि दरभाउपत्र पेश गर्ने सूचना 2019-04-12 सूचना
2 स्वस्थ घर सर्वेक्षणका सुचकहरु 2019-03-06 समाचारपत्र
3 राजपत्र गठन आदेश-२०५२ 2019-03-05 ऐन तथा नियम
4 गठन आदेश दोश्रो संसोधन 2019-03-05 ऐन तथा नियम
5 SA का लागि आशय पत्रको ढाँचा 2019-02-26 आशय पत्र
6 आन्तरिक लेखा परीक्षा शर्तानामा (ToR) 2019-02-26 टि. ओ. आर.
7 आशय पत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना 2019-02-22 सूचना
8 रोस्टर अध्यावधिक बारे 2019-02-19 सूचना
9 पानी सरसफाई र जीवन 2019-02-12 समाचारपत्र