डाउनलोड

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति डकुमेन्ट
1 संस्थाको संक्षिप्त परिचिय 2019-01-02 समाचारपत्र
2 गुनासो निदान संयन्त्र 2018-11-01 समाचारपत्र
3 वातावरण तथा व्यवस्थापकीय ढाँचा र खानेपानी गुणस्तरको व्यवस्थापन 2018-04-10 समाचारपत्र
4 स्वास्थ्य घर सर्वेक्षण निर्देशिका 2018-02-01 समाचारपत्र
5 खुला दिसामुक्त खुला दिसामुक्त पश्चातको पूर्ण सरसफाई निर्देशिका 2016-04-21 Notice